Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα εις την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης

ΦΩΣ 25-7-1926


Λόγω της παρατηρουμένης βραδύτητος περί την επίτευξιν του μεγάλου δανείου το οποίον αρχικώς είχε προβλεφθεί δια την εκτέλεσιν των μεγάλων αντιπλημμυρικών και αποξηραντικών έργων εις την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης και όπως μη παρέλθη η εφετεινή περίοδος χωρίς ν’ αρχίσουν αι εργασίαι η αμερικανική εταιρεία Φαουντένσιον της οποίας η έδρα είναι εις την Νέαν Υόρκην και η οποία ανέλαβε ως γνωστόν την εκτέλεσιν των εν λόγω έργων δια συμβάσεως με την ελληνικήν κυβέρνησιν υπογραφείσης τον Σεπτέμβριον του 1925 εχορήγησε τελευταίως εις το ελληνικόν δημόσιον προσωρινόν δάνειον 2.500.000 δολλαρίων με τόκον 7% και προμήθειαν 1% κατ’ έτος.

Το ποσόν του προσωρινού τούτου δανείου θέλει αποδοθεί υπό της ελληνικής κυβερνήσεως εκ του προϊόντος του πρώτου τμήματος του μεγάλου δανείου το οποίον πιστεύεται ότι θέλει πάντως συναφθεί εντός του τρέχοντος έτους. Με το ποσόν τούτο δε καθίσταται δυνατόν όπως πράγματι αρχίσουν από τούδε και συνεχισθούν απροσκόπτως τα υπό εκτέλεσιν μεγάλα έργα τα οποία κατά την σύμβασιν του Σεπτεμβρίου 1925 είναι τα ακόλουθα

Υδραυλικά έργα πεδιάδας Θεσσαλονίκης (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1933)

Αποστράγγισις των λιμνών Αρτζάν και Αματόβου

Εκσκαφή διώρυγος εις το χωρίον Βαρδίνα ή πλησίον τούτου από της λίμνης του Αματόβου μέχρι του ποταμού Αξιού ως και ετέρας διώρυγος δια μέσου εκατέρας των ανωτέρω λιμνών με δευτερευούσας τάφρους και δίκτυον αποστραγγιστικών τάφρων. Πιθανώς θέλει παραστή ανάγκη κατασκευής ρυθμιστικού υδατοφράκτου εις την κυρίαν διώρυγα. Προς το παρόν όμως θεωρείται ότι τα ύδατα των ποταμών Αγιάκ δύνανται να αποστραγγισθούν ικανοποιητικά δια της ανωτέρω αναφερομένης κεντρικής διώρυγος. Δια των άνω έργων τα οποία υπολογίζεται ότι θέλουν αποπερατωθεί εντός 18 μηνών θέλουν αποδοθή εις την καλλιέργειαν εκτάσεις 10.000 εκταρίων ή 100.000 στρ. περίπου οι οποίαι μένουν σήμερον ακαλλιέργητοι. Η ολική δαπάνη δια τα έργα ταύτα προϋπελογίσθη εις 600.000 δολλάρια

Διεύθυνσις των ποταμών Γαλλικού, Αξιού και Αλιάκμονος δι’ αναχωμάτων και προβόλων. Τα αναχώματα ταύτα θέλουσι ανεγερθή εις αρκετήν από αλλήλων απόστασιν και θέλουσι έχη ύψος επαρκές όπως παρεμποδίζουν τας μεγαλυτέρας πλημμύρας από του να κατακλύζουν τας γαίας, θέλουσι επενδυθή δε δια χορτοπλίνθων και επ’ αυτών θέλουσι φυτευθή δέντρα. Θέλει κατασκευσθή προς τούτοις χθαμαλόν παράκτιον ανάχωμα

Κατασκευή υδροφρακτών επί των άνω αναχωμάτων ίνα τα ύδατα των πλημμυρών ρυθμιζόμενα καταλλήλως χρησιμοποιώνται δια την βελτίωσιν της αποδόσεως των γαιών

Προσθήκη και άλλων ανοιγμάτων εις τας σιδηροδρομικάς γεφύρας της γραμμής Μοναστηρίου επί των ποταμών Γαλλικού και Αξιού και της γραμμής Πλατύ – Παπαπούλι ενίσχυσις των θεμελίων των γεφυρών τούτων και της γέφυρας Λουδία και διευθέτησις των υπό τας γέφυρας ταύτας διερχομένων ποταμών δια παρειών λιθενδύτων

Αποστράγγισις των ελών Γεννιτσών

Δια την αποπεράτωσιν των έργων τούτων ωρίσθη προθεσμία πέντε και ημίσεως ετών. Η έκτασις των γαιών αλιτινες δια της εκτυελέσεως αυτών θέλουσι αποδοθή εις καλλιέργειαν υπολογίζονται περίπου ειςν 540.000 στρ εκτός των άλλων 600.000 στρ γαιών αι οποίαι θέλουσι προστατεθεί από τα περιοδικάς πλημμύρας. Η ολική δαπάνη δια την εκτέλεσιν τούτων των έργων έχει προϋπολογισθεί εις 15.750.000 διολλάρια.

Εκτροπή του ποταμού Αξιού εις την παλαιάν του κοίτην από του σημείου ευρισκομένου κατέναντι και εις απόστασιν τριών χιλιομέτρων περίπου από της σιδηροδρομικής γέφυρας Μοναστηρίου και εκβολήν του Μεγάλου Καραμπουρνού. Φαίνεται πιθανόν ίνα το έργον τούτο εκτελεσθή ευχερέστερον ότι θέλουσιν απαιτηθή αναρροφητικαί βυθοκόροι (φαγάναι) και μηχανικοί εκσκαφείς αλλά είναι αδύνατον από τούδε καθορισθή η καλλιτέρα χάραξις της νέας ταύτης διώρυγος ή η καλλιτέρα θέσις της εις τον κόλπον εισόδου της. Ο καθορισμός ούτος θέλει γίνη μόνον κατόπιν λεπτομερούς χωροσταθμίσεως

Η ολική δαπάνη δια το έργον έχει προϋπολογισθή εις 10.220.000 δολάρια.

Η δαπάνη δια όλα τα ως άνω έργα συνεπώς ανέρχεται εις 26.750.000 δολάρια