Οι εκ Βουλγαρίας πρόσφυγες

ΦΩΣ 16-3-1927


Στενημαχίτες αμπελουργοί με εμβολιασμένες κληματόβεργες τη δεκαετία του 1920

Εκείνο το οποίον απασχολεί περισσότερον παντός άλλου τους πρόσφυγας Κιλκίς και της περιφερείας ολοκλήρου είνε το ζήτημα της οριστικής διανομής των γαιών. Και είνε μεν αληθές ότι μερίμνη της εποικιστικής υπηρεσίας εγένετο σχεδόν η διανομή των γαιών εις τους πρόσφυγας της περιφερείας Κιλκίς, αλλά είνε επίσης αληθές ότι η διανομή αύτη έχει μάλλον τον χαρακτήρα της προσωρινότητος κατά τοσούτον μάλλον καθόσον μετά την κτηματογραφησιν των γαιών ολοκλήρου της Μακεδονίας θα επακολουθήση η οριστική διανομή. Θα ήτο ευχής έργον εν τοιαύτη περιπτώσει όπως επισπευσθή η δι’ αεροπλάνων ή άλλως πως κτηματογράφησις των γαιών, ήτις συν τοις άλλοις θα διηυκόλυνε σπουδαίως το εποικιστικόν έργον κα έθετε τέρμα εις τας σημειουμένας καθ’ εκάστην συγκρούσεις και διενέξεις.

Εις την προηγουμένην ανταπόκρισιν μας ωμιλήσαμεν δια τους εις Κιλκίς εγκατασταθέντας πρόσφυγας εκ Βουλγαρίας αποτελούντας ανεκτίμητον κεφάλαιον δι’ ολόκληρον την περιφέρειαν. Η εργατικότης, η φιλοπονία και τόσα άλλα προτερήματα των προσφύγων αυτών πρέπει να χρησιμεύσουν ως καλόν παράδειγμα δια τους λοιπούς πρόσφυγας μεμψιμοιρούντας διαρκώς δια την τύχην των. Πρέπει να εννοηθή καλώς από όλους τους πρόσφυγας ότι μόνον δια της εργασίας θα δυνηθούν να θεραπεύσουν τας ανάγκας των και να αποκτήσουν βαθμιαίως εκείνο το οποίον απώλεσαν.

Στα γραφεία του συλλόγου και συνεταιρισμού Στενημαχιτών

Αλλ’ ας επανέλθωμεν εις τους εκ Βουλγαρίας πρόσφυγας δια τους οποίους αξίζει τον κόπον ν’ ασχοληθή κανείς και να εξάρη την δράσιν των. Λοιπόν οι πρόσφυγες αυτοί εγκατασταθέντες μόλις προ ενός έτους έκαμαν κυριολεκτικώς θαύματα. Με τα μικρά σχετικώς αμπελουργικά δάνεια τα οποία τους εχορήγησεν ο Εποικισμός εκαλλιέργησαν κατά το παρελθόν έτος και εφύτευσαν εξακόσια ολόκληρα στρέμματα και ετοιμάζονται να φυτεύσουν εφέτος έτερα 1.500 στρέμματα. Μετά παρέλευσιν ολίγων ετών οι εκ Βουλγαρίας πρόσφυγες Κιλκίς ενισχυόμενοι επαρκώς παρά του εποικισμού θα είνε εις θέσιν να τροφοδοτούν ολόκληρον τον πληθυσμόν της Θεσσαλονίκης με σταφύλια τα οποία θα μπορή να τα τρώγη και ο πτωχός λαός διότι ασφαλώς δε θα στοιχίζουν 12 και 15 δραχμάς όπως τα σταφύλια τα οποία μας φέρνουν από την Χαλκίδα από τον Βόλον και δεν γνωρίζω από ποίον άλλο μέρος.

Εκ παραλλήλου με την αμπελουργίαν οι εις Κιλκίς εγκατασταθέντες πρόσφυγες εκ Βουλγαρίας ασχολούνται και εις δενδροκομίαν άλλον σπουδαιότατον κλάδον της γεωργίας εντελώς παραμελημένον μέχρι τούδε εις την Ελλάδα.

Αλλά και οι λοιποί πρόσφυγες της περιφερείας Κιλκίς Πόντιοι, Καυκάσιοι και Θράκες δεν είνε ολιγώτερον προοδευτικοί από τους εκ Βουλγαρίας πρόσφυγας. Εργάζονται και αυτοί όσο μπορούν δια να βελτιώσουν την θέσιν των ασχολούμενοι κυρίως με την καλλιέργειαν των δημητριακών. Προϊόντος του χρόνου και οι ανωτέρω πρόσφυγες δεν θα περιοριστούν μόνο εις την καλλιέργειαν των δημητριακών. Πολλοί εξ αυτών άλλωστε από τούδε ήρχισαν να επιδίδωνται εις την αμπελουργίαν και την δενδοκομίαν. Όπως μας έλεγεν ο πρόεδρος της προσφυγικής ομάδος Κιλκίς κ. Ματσδκαλίδης πολλοί πρόσφυγες Καυκάσιοι και Πόντιοι της περιφερείας Κιλκίς ετοιμάζονται εφέτος να φυτεύσουν περί τας 50.000 αμερικανικά κλήματα. Το ίδιον θα πράξουν και οι Θράκες.