Οι ήρωες της δυστυχίας

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ 2-2-1922


Στρατόπεδο καραντίνας στη Μακρόνησο

Τώρα μ’ αυτούς τους πάγους τας παγοθυέλλας τους χιονοστροβίλους, την θανάσιμον σκληρότητα του κρύου ποίος εσκέφθη τας μυριάδας των αδελφών μας των πεινούντων, των βιούντων εις την ύπαιθρον, κάτω από σκηνάς, μέσα εις νερά, εις το σάρωμα του πνέοντος παγερού ανέμου, των πεινασμένων των κατασκληκότων, των καταδικασμένων εις θάνατον εκ πάγου και εκ πείνης;

Η φιλανθρωπία; είναι απησχολημένη. Ράπτει τα νέα χορευτικά κοστούμια της

Η εκκλησία; Δεν έχει καιρόν καταδιώκουσα τον Μελέτιον

Η κοινωνία; Δεν ευκαιρεί. Η μία σκέπτεται πως να αισχροκερδίση γδέρνουσα την άλλην μίαν.

Μόνον η Γενική Διοίκησις δια του υπουργού κ. Αλεξανδροπούλου, προσεπάθησε ό,τι ηδύνατο και όπως ηδύνατο να τους βοηθήση.

Επίσης η διεύθυνσις του Εποικισμού αποσπασθέντων των 3.000.000 τα οποία δυνάμεθα να είπωμεν έσωσαν έστω και προσωρινώς τους ατυχείς αυτούς


Παππούς και εγγονή αβοήθητοι

ΟΥΤΕ ΚΟΤΤΑ

Και όμως οι πεινασμένοι και γυμνοί και θνήσκοντες εκ των στερήσεων, ατυχείς αυτοί, έδωσαν υπέροχα δείγματα τιμιότητος.

Εις τους συνοικισμούς της Βερροίας όπου ετοποθετήθησαν και όπου συζούν με εντοπίους έχοντας πουλερικά και χοίρους και αρνάκια εξηκριβώθη επισήμως υπό των αρχών ότι ούτε μια κόττα εκλάπη ποτέ, υπό των πεινασμένων προσφύγων εις βάρος των κολλήγων.


ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο αποφασίζων να κρυώση λίγο και να βραχή δια να επισκεφθή τους συνοικισμούς των Καυκασίων θα ίδη θαύματα εργασίας.

Θα ίδη αυτούς να σκάπτουν με αιχμηρά ξύλα δι έλλειψιν εργαλείων, δια να μεταβάλλουν αιχμηράν γην εις περιβόλιον.

Θα τους ίδη μόνους τους και χωρίς εργαλεία να ξεριζώνουν λίθους μεγάλους δια να τους χρησιμοποιήσουν ως θεμέλια πρωτογενών οικημάτων, τα οποία χωρίς ασβέστη, χωρίς τα απαιτούμενα σιδηρικά και χωρίς καρφιά ακόμη κτίζουν.

Και όμως τα σπίτια αυτά είναι γερά, άνετα, ευρύχωρα και τους προστατεύουν από τους ανέμους, τας βροχάς, τας θυέλλας και τους σκληρούς χειμώνας του Μακεδονικού κάμπου.

Αλοίμονον όπου ανακατώθηκε η επιστήμη, η τύχη δια του κ. Μηχανικού.

Όλα εκείνα εσωριάσθησαν κτισθέντα «μονόπλιθα» εις το πρώτον φύσημα του αέρος.

Οι κ.κ. σοφοί μηχανικοί έκτισαν σπίτια όπως εις το χωρίον Κάμενικ, τα οποία ενώ προωρίζονται δια οικογενείας πολυμελείς που έχουν και βόδια τους τα έκαμαν όλα αυτά με μίαν μόνον κάμαραν χωρίς … γωνιά. Σαν κουτιά.

Τρις αλλοίμονον δε όπου ανεκατώθησαν οι κ.κ εργολάβοι. Ενθυμούνται οι αναγνώσται μας τα με ... στρογγύλους λίθους κτισθέντα κατά την εποχήν του άλλου καθεστώτος σπιτάκια των προσφύγων εις το Κιλκίς.

Δεν γνωρίζομεν δε, εάν γνωρίζουν οι αναγνώσται μας ή αν έμαθεν το κοινόν της Θεσσαλονίκης πως ο υπουργός κ. Αλεξανδρόπουλος, πως λέγομεν κακοίν – κακώς εξεδίωξεν προ καιρού κάτι εργολάβους παρουσιασθέντας να θάψουν τους Καυκασίους εις τα υπ αυτών προτεινόμενα να κτισθούν σπίτια ….


ΠΡΟΟΔΟΣ

Ο Λεωνίδας Ιασονίδης σε προσφυγικό καταυλισμό

Οι ατυχείς Καυκάσιοι ελθόντες εις Ελλάδα συναπεκόμισαν και σπόρους ακόμη βαλανιδιών, προς δενδροφύτευσιν και χοιροτροφίαν. Συναπεκόμισαν σπόρους λαχανικών και ανθέων. Συναπεκόμισαν τα μέσα προς αναδάσωσιν και εξευγενισμόν των δένδρων της Μακεδονίας προς εκμετάλλευσιν της γης.

Ήρχισαν φτιάνοντες δρόμους. Ηθέλησαν να κάμουν τα χωριά τους κατά το ευρωπαϊκόν σύστημα με ρυμοτομίαν, πλατείαν κλπ. Είναι δε αλησμόνητον το παράδειγμα του συνοικισμού του χωρίου της Βεροίας όπου οι Καυκάσιοι με τα χέρια τους πριν κτίσουν τα σπίτια τους ήρχισαν κτίζοντες το σχολείον τους.

Ποίος περιοδεύσας προ ενός έτους τους προσφυγικούς συνοικισμούς του Κιλκίς δεν ενθυμείται ότι εδόθησαν δυο ψωραλέοι ίπποι εις κάθε τρεις οικογενείας προσφύγων και ότι δι’ αυτών οι πρόσφυγες κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν και να σπείρουν αρκετάς εκτάσεις γης. Πως τώρα έκαμαν τα άροτρα και τα υνία χωρίς τσεκούρια και χωρίς χρήματα ν’ αγοράσουν από την αγοράν; Η ζωτικότης και η εργατικότης των γνωρίζει.

Το κράτος όμως έπρεπε να παραλάβη αυτά και να τα παρουσιάζη ως δείγματα υπερτάτων προσπαθειών ενός λαού που θέλει να ζήση δια της εργασίας τιμίως


ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Πόσον πειθαρχικοί! Αρκεί να αναφέρωμεν ένα παράδειγμα. Κάποτε προ καιρού πολλού διετάχθη η έξωσις 25 οικογενειών Καυκασίων από μίαν εγκατάστασιν εις εν μέρος, το οποίον από άγριον που ήτο πριν αυτοί το είχαν μεταβάλει εις χωριουδάκι σχισθέντες δια να βγάλουν λίθους με τις πλάτες των και να κτίσουν σπιτάκια τα οποία εκαλλώπισαν και άσπρισαν. Την ώρα που επήγαιναν οι χωροφύλακες να τους εξώσουν αυτοί έθαπτον δυο πρόσφυγας οι οποίοι είχαν αποθάνει. Οι χωροφύλακες τόσον είχαν συγκινηθεί που παρακούσαντες εις τας διαταγάς έφυγαν. Οι πρόσφυγες όμως έφυγαν μόνοι τους αποχαιρετίσαντες στους νεκρούς των και μαζεύσαντες τα πράγματά τους δια να μη δημιουργήσουν ενοχλήσεις εις το κράτος.


ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Πολλοί πρόσφυγες είχον εγκατασταθή εις μέρη τινά χωρίς να τους δοθούν γαίας και μέσα προς καλλιέργειαν. Τι νομίζετε ότι έκαμαν αυτοί; Εσταύρωσαν τα χέρια και αφήκαν εαυτούς ν’ αποθάνουν; Κάθε άλλο. Επώλησαν τα πλούσια έπιπλα και βαρυτίμους τάπητας σαμοβάρια και χάλκινα σκεύη και αγόρασαν χοιρίδια. Εις πολλούς τοιούτους συνοικισμούς ευδοκιμεί σήμερον οι χοιροτροφία. Και ο κόσμος των Καυκασίων ζη χωρίς να επιβαρύνη το δημόσιον. Άλως τε τι θα τους κάμη η περίθαλψις των 14 δραχμών που λαμβάνουν – όσοι εξ αυτών περιθάλπονται κατ’ άτομον τον μήνα.

40 λεπτά την ημέραν τι να τους κάμουν; Ψωμίν να πάρουν ή παπάν;