Η ίδρυση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Ευάγγελος Λιβιεράτος, Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ 2002-2003


Μεγάλες γεωδαιτικές ασκήσεις στην Επανωμή το 1981

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 και είναι το τρίτο κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης Τμήμα μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής μετά το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Το 1961 αποφασίστηκε η ίδρυσή του από την Πολυτεχνική Σχολή (Συνεδρίαση 18-1-61) βασισμένη στο σκεπτικό της σχετικής εισήγησης ότι το ΤΑΤΜ πρέπει να ιδρυθεί «… εκ λόγων κοινωνικής ανάγκης τους οποίους δεν δυνάμεθα να παραγνωρίσωμεν…» και αφού αναγνωρισθεί ότι «… ουδεμία δυσχέρεια παρουσιάζεται δια να λειτουργήση τούτο (ΤΑΤΜ) αμέσως, διότι αφ’ ενός μεν τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι κατά μέγιστον μέρος κοινά με τα των Πολιτικών Μηχανικών και κατ’ ελάχιστον των αρχιτεκτόνων, αφ’ ετέρου δε δια το Τμήμα τούτο δεν θα απαιτηθή ει μη μόνον η ίδρυσις δύο ειδικών Εδρών, ήτοι μιας Τακτικής έδρας της Φυσικής Γεωδαισίας και Γεωδαιτικής Αστρονομίας και μιας Τακτικής Έδρας Φωτογραμμετρίας – Τοπογραφίας και Γενικής Χαρτογραφίας…».

Σχετικά με τον εξοπλισμό του ΤΑΤΜ η εισήγηση περιορίζεται στον εξοπλισμό των εδρών αναφέροντας ότι «η Έδρα Φυσικής Γεωδαισίας και Γεωδαιτικής Αστρονομίας δύναται να εξοπλισθή από το εξωτερικόν…» διότι αναγνωρίζονται οι μικρές ανάγκες εξοπλισμού της που μπορούν να προέλθουν από δωρεές από το εξωτερικό. Σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων του νέου Τμήματος η εισήγηση ανέφερε ότι χρειάζονται διπλάσιοι απόφοιτοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί από αυτούς που βγάζει το ΕΜΠ υπογραμμίζοντας ότι «… τα ανώτερα Εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν πρέπει να ασχολούνται με τα ζητήματα μεταπτυχιακής δράσεως των αποφοίτων τους, αλλά, μόνον με τας δυνατότητας εκπαιδεύσεως των φοιτητών τους…». Τέλος η εισήγηση προτείνει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δύο (2) μαθήματα για την Έδρα Γεωδαιτικής Αστρονομίας και ένα (1) μάθημα για την Έδρα Φωτογραμμετρίας – Τοπογραφίας και Γενικής Χαρτογραφίας ενώ τα επτά (7) άλλα μαθήματα γεωδαιτικού – τοπογραφικού περιεχομένου διδάσκονται από την Έδρα Γεωδαισίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Τα υπόλοιπα τριάντα δυο (32) μαθήματα διδάσκονται από Έδρες του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών.

Έτσι το ΤΑΤΜ ιδρύθηκε με δυο Έδρες που δίδασκαν το 7% των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του, ενώ το υπόλοιπο 93% διδάσκονταν από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών!

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 το ΤΑΤΜ παραμένει με δύο μόνο Καθηγητές. Από το 1975 και μέχρι την εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ (1982) εκλέγονται άλλοι 6 Καθηγητές σε Έδρες που έχουν εν τω μεταξύ ιδρυθεί. Με το νέο νόμο 1268/82 καταργούνται οι Έδρες και ιδρύονται Τομείς στους οποίους εντάσσονται οι διδάσκοντες ως μέλη ΔΕΠ.

Σήμερα το ΔΕΠ του τμήματος αποτελείται από 35 διδάσκοντες οι οποίοι διδάσκουν πάνω από το 90% των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται από διδάσκοντες άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ.