Από Θεσσαλονίκης εις Σκόπεια

ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18-1-1886

Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης


Μετ’ ου πολύ η ημετέρα πόλις συνδέεται σιδηροδρομικώς μεθ’ απάσης της Ευρώπης. Θα δύναται δε πας τις εξ ημών την τρίτην νύκτα από της αναχωρήσεως αυτού να ακροάζηται εν τη GrandOpera των Παρισίων τους αρίστους της μουσικής, ο δε έμπορος εντός ολίγων ημερών να κοσμή τα καταστήματά του δια παρισινών ή βιενναίων εξαισίων προϊόντων. Καθήκον όθεν δημοσιογραφικόν θεωρούμεν να δημοσιεύσωμεν σχετικά τινά της παρ’ ημίν σιδηροδρομικής γραμμής λειτουργούσης από δεκατετραετίας εξαισίως.

Η από Θεσσαλονίκης εις Σκόπεια και εκείθεν εις Μητροβίτσαν της Αλβανίας διήκουσα σιδηροδρομική γραμμή, πολλά άχρις ώρας αγαθά προσεπορίσατο ου μόνον τω εμπορικώ κόσμω αλλά και τοις οδοιπόροις, συντομεύσασα δια της ταχείας αυτής συγκοινωνίας τον λιμένα ημών μεθ’ απάσης της αλβανικής εκείνης πλευράς και εξαήμερον οδοιπορίαν μεταβαλούσα εις ημερήσιον αναπαυτικώτατον και θελκτικώτατον περίπατον και ευεργετήσασα τοις πάσι.

Προς φωτισμόν δε του έξω ομογενούς κόσμου όστις πανταχόθεν της Ανατολής θα αποβιβάζηται μετ’ ου πολύ εις την πόλιν μας όπως μεταβή εις την δείνα ή τάδε ευρωπαϊκήν γωνίαν καλόν θεωρούμεν να περιγράψωμεν δια βραχέων την από Θεσσαλονίκης τανύν λειτουργούσαν γραμμήν επιφυλαττόμενοι μετά την ένωσιν να αναγράψωμεν δια μακρών τας σχετικάς λεπτομερείας.

Ακριβώς όθεν την 6 και 40 την πρωίαν η τακτική άμαξος αναχωρούσα εκ του κεντρικού σταθμού Θεσ/νικης αφικνείται εις το α’ σταθμ. Τοπσίν ως 7 και 36 λ.

Εκείθεν εις τον σταθμόν Αμάτοβον ωρ. 8 και 29

Σιδηροδρομικός σταθμός Τοψίν (Γέφυρα)

Καρασούλι 9 και 7

Κουμέντζας 9 και 21

Γεβγελίου 10 και 12

Μυρόφτσας 11 και 23

Στρωμνίτσης 11 και 35

Δεμίρ Καπί 12 και 31

Κρίβολακ 1 και 49

Γράτσκο 2 και 57

Βελισσού 4 και 15

Ζελένκο 5 και 36

Κεντρ. Σταθμ. Σκοπείων 6 και 34 ένθα διανυκτερεύει. Την δ’ επιούσαν 6ην πρωινήν ώραν αναχωρεί εκ Σκοπείων εις Μητροβίτσαν βαίνουσα και διερχομένη τους σταθμούς Ελβασάν, Κατσανία, Βερίσοβιτς, Δίπλιαν, Πρίστενα, Βουτσίτρη αφκνείται εις Μητροβίτσαν ωρ.11 και 40 λ. πμ. Αυθημερόν δε εκ Μητροβίτσης αναχωρούσα την ώραν 1 και 11λ μ.μ. αφικνείται εις Σκόπεια την 6 και 44 λ. την δ’ επιούσαν αναχωρούσα εκ Σκοπίων πρωίαν 6 και 30λ δια των ιδίων σταθμών αφικνείται εις Θεσσαλονίκην την 6 και 18λ. αναχωρεί δ’ εκ Θεσσαλονίκης εκάστην Δευτέραν, Τετάρτην και Παρασκευήν και διανύουσα το όλον χιλιόμετρα 363 δηλ. μέχρι Σκοπείων 244 και μέχρι Μητροβίτσας 19.

Και ταύτα μεν περί της συγκοινωνίας και εν γένει περί της πρακτικής περιγραφής της θαυμασίας ταύτης γραμμής, υπολείπεται δ’ ημίν να περιγράψωμεν τα θαυμαστά μέρη δι ου διερχομένη η γραμμή εγκαταλείπει παραδεισίους εικόνας εις την όρασιν του οδοιπόρου, θαυμάζοντος το του Αξιού μεγαλείον μεθ’ ου η σιδηροδρομική γραμμή κατά το μάλλον και ήττον συμβαδίζει οτέ μεν εφ’ ικανόν διάστημα εχούσης προ του βλέμματος αυτού τα ορμητικά ρείθρα του ποταμού επί γεφυρών στερεών διερχομένη επ’ αυτού μεγαλοπρεπέστατα, οτέ απολύουσα αυτόν και πάλιν επανευρίσκουσα οργίλον και καταρρακτώδη ή γαλήνειον και ήπιον, οτέ δε μακρόθεν ατενίζουσιν οφιοειδώς διερχομένην εν μέσω απεράντων ορέων κρυπτομένην. Εν συντόμω δ’ ειπείν το όραμα της όλης ταύτης οδοιπορίας είνε τοσούτον ρωμαντικόν, ώστε δύναται καθ’ όλην την ημέραν ο ταξειδεύων μετά της φύσεως να διέλθη θαυμάζων αυτήν ακόπως. Οπόθεν διέρχεται η αμαξοστοιχία συναντά σταθμούς μεγαλοπρεπείς, στερεούς και ωραίους, σταθμάρχας δε περιποιητικωτάτους και πολλών επαίνων επαξίους υπαλλήλους. Εν γένει δ’ ειπείν απανταχού της γραμμής η λειτουργούσα υπαλληλία του σιδηροδρόμου, ην ηυτυχήσαμεν να γνωρίσωμεν, είνε ανωτέρα παντός επαίνου και θαυμασμού.